ความเป็นมืออาชีพของทีมที่ปรึกษา และทีมสนับสนุน
      
ที่ปรึกษาที่เรามอบหมายให้ดูแลลูกค้ามีความรู้ ความสามารถระดับมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมาในสายธุรกิจเฉพาะด้าน อีกทั้งได้รับการตรวจสอบความสามารถ (Competence) ของบุคคลากรจากการตรวจประเมินภายใน และการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองจากภายนอก จึงมั่นใจได้ว่าท่านได้รับการให้บริการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในงานของท่านอย่างแท้จริง


  แนวคิด "ลูกค้าเป็นหลักสำคัญ (Client center)"
      ด้วยการบริการระดับคุณภาพที่ยึดแนวคิด "ลูกค้าเป็นหลักสำคัญ (Client center)" นั่นก็คือการบริการแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทีมงานของเรา จึงเน้นความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าลูกค้าสามารถดำเนินการได้ตามคำแนะนำของเรา จากการทำงานด้วยวิธีดังกล่าวทำให้เราได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 ในขอบข่าย "การออกแบบการให้คำปรึกษาและการอบรม"


  ความยืดหยุ่นและทันต่อเวลา
      เราเชื่อว่า การบรรลุถึงความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า คือ การบริการที่มีคุณภาพอันยอดเยี่ยม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เราจึงให้บริการลูกค้าโดยเน้นหลักความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเราใส่ใจทุ่มเทความพยายามตั้งแต่เริ่มให้คำปรึกษา จนกระทั่งได้รับการรับรองในเวลาที่กำหนด


  การบริการและการสนับสนุนที่เป็นมิตร
      เราตระหนักดีว่า ไม่มีใครรู้จักธุรกิจของลูกค้าได้ดีกว่าลูกค้าเอง ดังนั้นหน้าที่ของเราคือ ต้องประเมินว่าระบบการบริหารของลูกค้าสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลหรือไม่ นอกจากนี้เรายังเน้นจุดสำคัญที่ลูกค้าต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งแนะนำทางออกที่ดีที่สุดที่จะสามารถกระทำได้บนพื้นฐานความเป็นจริง


  สร้างเสริมเพิ่มพูนความพึงพอใจ
      คำนี้เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง เป้าหมายหลักของเราคือรักษาระดับ และเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนช่วยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง และมั่นคงด้วยการบริการของเรา


  เพิ่มมูลค่ากับการบริการที่เป็นเยี่ยม
      เราตระหนักและใส่ใจในการเพิ่มมูลค่าในการบริการให้กับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยทีมงาน และที่ปรึกษามืออาชีพ


  มุ่งมั่นบริการระยะยาว
      เราต้องการดูแลลูกค้าจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในระยะยาวด้วยความพึงพอใจสูงสุด เพื่อมุ่งมั่นให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เราจึงมีระบบการติดตามผลการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาการบริการที่มีคุณภาพตลอดไป


  ประหยัดต้นทุน
      เราทราบดีว่า แต่ละองค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นเราจึงมั่นใจในการเสนอบริการและราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล ตรงจุดมุ่งหมายและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด โดยเราจะแจ้งรายละเอียดค่าบริการที่ชัดเจนก่อนการทำสัญญา


  สโมสร Advanced
      สโมสร Advanced คือสโมสรที่จัดไว้ให้บริการลูกค้าเป็นพิเศษ โดยไม่เก็บค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลใหม่ ๆ ที่นำไปใช้ได้ในการรักษาระบบบริหารคุณภาพ โดยจัดส่งข้อมูลเป็นประจำผ่านสื่อทาง E-mail หรือสื่ออื่น ๆ ที่ลูกค้าสะดวก


  การบริการที่หลากหลาย
      ANAV มีความพร้อมในการบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุความต้องการได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ รวมถึงการบริการด้านการ
ปรับปรุงกระบวนการ ระบบงานวิศวกรรม การเพิ่มผลผลิตและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ความสำเร็จของท่านคือจุดมุ่งหมายของ ANAV

      ด้วยการบริการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด หลังจากศึกษาถึงความต้องการของท่านอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน เราจะแนะนำทางออกที่จำเพาะเจาะจงตามความต้องการโดยยึดวิธีการ และแนวทางที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าและประหยัดเวลา เราเชื่อว่าไม่มีวิธีการแน่นอนตายตัวที่ใช้ได้กับลูกค้าทุกราย แต่ละรายจะต้องอาศัยการประเมิน และการวิเคราะห์จำเพาะเจาะจงเท่านั้น


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324
  DESIGN BY