ที่บริษัทต้องการนำระบบมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้ โดยต้องขอการรับรองภายในปีนี้ จำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาไหม ? อย่างไร?

โดยทั่วไป บุคลากรภายในหลาย ๆ ท่านของแต่ละองค์กรมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะจัดทำระบบกันเองได้ แต่มีจุดอ่อนในการจัดทำระบบกันเองนั่นคือ ความเป็นคนในที่ทำให้เกิดแรงผลักดันในการไปสู่จุดหมายได้ช้า และบางครั้งลองผิดลองถูกจนทำให้หลงทิศทาง โครงการเกิดความล่าช้า ทีมงานเกิดความเบื่อหน่าย รวมแล้วเสียมากกว่าได้ ทั้งเงิน เวลา และกำลังใจของพนักงาน
แต่การใช้ที่ปรึกษา ก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นมืออาชีพและมีทักษะในการกระตุ้น การผลักดัน และใช้ความเป็นคนนอกเข้ามาช่วยในการพัฒนาและฝึกอบรมทีมงานให้สามารถธำรงระบบอยู่ได้ภายหลังจากการได้รับการรับรอง


พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดว่า การนำระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้ในโรงงานเป็นการเพิ่มงานมากกว่า ทำให้พนักงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม ทำอย่างไร? จึงจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาได้

เป็นเรื่องปกติที่ไม่ต้องไปฝืนหรือบังคับ สิ่งที่ต้องทำ คือ

            1. ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของคน โดยยึดหลัก "ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ตั้ง"
            2. ทำระบบให้กระชับ เพราะส่วนสำคัญที่พนักงานไม่ชอบ คือ การสร้างระบบที่เทอะทะ ยุ่งยาก
            3. ทำกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบให้ "สนุก"


ปัจจุบันองค์กรมีนโยบายในการที่จะทำระบบ ISO 14001 และ
มอก.18001 มาใช้ในโรงงาน อยากทราบแนวทางในการจัดทำระบบอย่างไร? ที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและยุ่งยากในทางปฏิบัติ


ระบบหลายระบบมีส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่ต่างกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน ควรรวมกิจกรรมที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน และจะทำงานง่ายขึ้น


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY