บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด (ANAV) ก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดทำระบบการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, AS 9100, GMP และ HACCP เป็นต้น

            ANAV สามารถให้การบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า เพราะเราตระหนักถึงความต้องการและความคาดหวังในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

            การบริการของเรา มุ่งเน้น "ลูกค้าเป็นหลักสำคัญ (Client center)" เพราะฉะนั้น การบริการให้คำปรึกษาที่จัดให้กับลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการออกแบบ (Design) ให้เหมาะสมกับลูกค้ารายนั้น ด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราสามารถให้การบริการและการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ในระดับมาตรฐานสากล

            นอกเหนือจากนั้น เรามีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่จะให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่ลูกค้า ทั้งทาง ด้านอุตสาหกรรม เช่น อีเลคโทรนิกส์ แก๊สอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเคมี เครื่องปรับอากาศ ด้านการบริการ เช่น การศึกษา โรงพยาบาล บริการสาธารณะ นอกจากนั้นที่ปรึกษาของ ANAV ยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในภาคราชการ เช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นเราจึงมั่นใจและกล้ารับรองถึงศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในทุกแขนงธุรกิจ


ระบบการบริหารคุณภาพ

            ANAV ได้จัดโครงสร้างและการบริหารตามระบบบริหารคุณภาพสากล โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ทุกระบบงานในขอบข่าย "การออกแบบการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม" อันหมายถึงการออกแบบบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 อันมีส่วนช่วยให้ลูกค้าเกิดการปรับปรุงระบบงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

     นโยบายคุณภาพ
            "เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมเพิ่มพูนความพึงพอใจและปรับปรุงระบบงานของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ"

     พันธกิจ
            1. มุ่งนำทางให้กับลูกค้าในการปรับปรุงธุรกิจด้วยบริการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
            2. มุ่งเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจของเราในแต่ละปีให้แข็งแกร่ง และอยู่ในอันดับหนึ่งของธุรกิจ ด้านการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย

     วิสัยทัศน์
            เพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่า เป็นผู้ที่ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมที่ดีเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาค

 


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY